Price.com.hk x亞馬遜上貨神器

Price.com.hk x亞馬遜上貨神器

畀您用0存貨,$ 0成本都可以喺亞馬遜賣嘢

DataSunday幫您喺Price.com.hk揀啱慨貨上全球慨亞馬遜度賣

仲嘥時間喺淘寶搵嘢上網上賣?

您依家只要上Price.com.hk睇下有咩貨想賣,想賺幾多保證金,我哋個系統就會直接將您揀慨貨自動上傳上去您全球慨亞馬遜網店。

您想賣化妝品又得,賣手機又得!

好問題❗️

我哋慨人工智能系統可以根據亞馬遜之前慨銷售數據話俾您知邊件貨會賣得出,邊件貨慨定價太高⋯⋯
所以我哋慨系統可以做銷售保證,幫您用$ 0成本開始亞馬遜全球電商業務。

您唔駛煩去邊度買嗰件貨,因為我哋個系統會話您知喺邊度可以用最平慨價錢買到嗰件貨,等您可以賺到更加多。

未有亞馬遜賣家戶口? 已經有亞馬遜賣家戶口?

立即按此
等我哋$ 0幫您開賣家戶口

立即按此
等我哋$ 0幫您自動將Price.com.hk啲貨直接放上您慨亞馬遜網店

 

想了解我哋啲客戶?

按此了解渠哋喺用咗DataSunday慨人工智能自動化系統之後慨亞馬遜網店同銷售量!


想了解更多我們慨服務?

按左面藍色慨「即時客服通訊」制,或者電郵去hello@datasunday.com,我哋好樂意幫您!